مرکز آپا دانشگاه خوارزمی

رییس مرکز:

دکتر امید مهدی عبادتی

 

اعضای هیات علمی:

دکتر امید مهدی عبادتی

دکتر احسان ملکیان

 

کارشناسان مرکز:

محمدحسین خدامی

سمیه نیا خلیلی

محمد مرتضوی

امین زمانی

حسین علیمرادی

شیوا بهادری

محسن یزدی نژاد

 

نشانی:

کرج - دانشگاه خوارزمی - کتابخانه ی مرکزی - طبقه ی همکف - مرکز آپا

 

پست الکترونیک:

cert[at]khu.ac.ir

 

تلفن تماس:

02634575012

02634575018

02634579600 (داخلی 2622)