خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره یازدهم - آذر ماه 1396

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره دهم - آبان ماه 1396

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. شماره دهم این خبرنامه مربوط به آبان ماه هم اکنون در دسترس می باشد.

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره نهم - مهر ماه 1396

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره هشتم - شهریور ماه 1396

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره هفتم- مردادماه 1396

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره ششم - تیرماه 1396

اين خبرنامه مربوط به تیر ماه مي باشد. در این شماره به صورت ویژه به باج افزارها پرداخته شده است.

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره پنجم - خرداد ماه 1396

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی خرداد ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد.در این شماره اخبار مهم خرداد ماه از باج افزارها تا وصله های امنیتی مورد بررسی قرار گرفته اند.

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره چهارم - اردیبهشت ماه 1396

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی اردیبهشت ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره سوم - فروردین ماه 1396

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی فروردین ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره دوم - اسفندماه 1395

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی اسفند ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره اول - بهمن ماه 1395

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی بهمن ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.