خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره ششم - تیرماه

اين خبرنامه مربوط به تیر ماه مي باشد. در این شماره به صورت ویژه به باج افزارها پرداخته شده است.

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره پنجم - خرداد ماه

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی خرداد ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد.در این شماره اخبار مهم خرداد ماه از باج افزارها تا وصله های امنیتی مورد بررسی قرار گرفته اند.

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره چهارم - اردیبهشت ماه

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی اردیبهشت ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره سوم - فروردین ماه

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی فروردین ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره دوم - اسفندماه

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی اسفند ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره اول - بهمن ماه

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی بهمن ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.